Best Performance - 4th Baohae Cup, World Women's Go Championship, 1997

The fourth Baohae Cup opened in Seoul in 1997.

Chinese Team: Hua Xueming, Zhang Xuan, Feng Yun and Xu Ying.
Chinese players, from left: Juan Guo, Rui Naiwei, Feng Yun, Xu, Hua, and Zhang.